12 października 2018 r. przedstawiciele TWK-Wrocław uczestniczyli  w Jubileuszowej Gali z okazji 25 lecia Stowarzyszenia „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, która odbyła się w Centrum Kultury „Agora” we Wrocławiu przy ul. Serbskiej 5a.
Z okazji 25 lecia Stowarzyszenia składamy serdeczne wyrazy uznania, podziękowania i gratulacje Działaczom i Podopiecznym za ćwierk wieku realizacji tak ważnej idei działalności na rzecz ludzi niepełnosprawnych i za wieloletnią, współpracę z Oddziałem Wojewódzkim Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu.
Właściwie należy wspomnieć o korzeniach Stowarzyszenia, co znacznie wydłuża okres aktywności Jego działaczy, bo dodatkowo o 10 lat.
W 1985 r. założono w ramach Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu (TWK-Wrocław) Koło Rodziców i Opiekunów Dzieci z MPD, przemianowane później na Koło Pomocy Dzieciom z MPD.
Koło było bardzo liczne (około 700 członków) i bardzo aktywne, a w 1994 roku wydzieliło się w niezależne Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z MPD, które obecnie nosi nazwę Stowarzyszenie OSTOJA na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnościami.
Ważna jest kreacyjna funkcja Towarzystwa polegająca na tworzeniu kół zrzeszających określone grupy zawodowe osób zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych (np.: lekarze, fizjoterapeuci, pedagodzy specjalni) lub zakładaniu grup samopomocowych osób niepełnosprawnych lub rodziców dzieci o różnych rodzajach niepełnosprawności (np. mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół Downa, stwardnienie rozsiane (SM), choroba Parkinsona) czy koła terenowe. Wspólne działanie w ramach takich grup stwarza nowe możliwości ułatwiające życie rodzinom z niepełnosprawnymi.
W latach 1960-1991 powstało i działało w ramach Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu szereg kół zrzeszających grupy osób zainteresowane określonymi niepełnosprawnościami.
Część z tych kół po okrzepnięciu, zdobyciu doświadczeń i uformowaniu się kadry stworzyła następnie własne odrębne organizacje o profilu zainteresowań tylko jednym – „swoim” zawodem lub rodzajem niepełnosprawności. Wynikało to też z określonych warunków działania organizacji pozarządowych we Wrocławiu i w Polsce. Niektóre z takich terenowych organizacji połączyły się w regionalne lub ogólnokrajowe stowarzyszenia zajmujące się określoną niepełnosprawnością.
Z kół Oddziału Wojewódzkiego TWK we Wrocławiu powstały (*):
– Wojewódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjoterapeutów (1960-1978),
– Wrocławski Oddział Ogólnokrajowego Stowarzyszenia SM (1986-1991),
– Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu (1988-1991),
– Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z MPD (1985-1994),
– Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych (1991-1994),
– Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa (1991-1997),
– Dolnobrzeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
(1996-1999).
(*) w nawiasach okres działania koła w TWK-Wrocław; druga liczba oznacza również rok powstania nowej organizacji.
Przez 10 lat działalności w ramach Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koło Pomocy Dzieciom z MPD zdobyło wiele doświadczeń, nawiązało wiele kontaktów i stosowało różne formy terapii i rehabilitacji dzieci. Wyłoniło się grono doświadczonych działaczy, prezesów i członków Zarządu Koła i władz Oddziału TWK-Wrocław.
Wśród wyróżnionych osób na estradzie znajdowali się Poseł i Senator Polskiego Parlamentu, były Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, były Prezydent
i prawdopodobnie przyszły Prezydent Wrocławia, Dyrektorzy komórek Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego Wrocławia, MOPS
i PFRON. Osoby te dysponując publicznymi środkami i decyzjami pomagali
w działalności organizacji pozarządowych, w tym naszej Jubilatki. Największy jednak wkład w rozwój organizacji mają ich działacze. Są to osoby, które oprócz starań
o własne dziecko, zaangażowały się w szeroką pomoc również innym dzieciom niepełnosprawnym, ograniczając często swoje życie rodzinne i działalność zawodową.
Tym wszystkim Działaczom i Stowarzyszeniu oraz Oficjelom życzymy dalszych wspaniałych lat działania i rozwoju.

                                                                                                                                       Prezes TWK-Wrocław
                                                                                                                                       dr Józef Patkiewicz

fot. Tatuś

  • 1
  • 2

Simple Image Gallery Extended