TWK - Wrocław opracowuje propozycje lub opiniuje rozwiązania prawne dotyczące osób niepełnosprawnych (np. kolejne ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prawo budowlane - 1994, Konstytucja RP - 1997, Karta Praw Osób Niepełno-sprawnych - 1997, ustawa o emeryturach i rentach, o pożytku publicznym i o wolontariacie, zarządzenia ministerstw, Kodeks ruchu drogowego, uchwały o parkowaniu pojazdów osób niepełnosprawnych, ustawa o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie).