SYMPOZJA NAUKOWE I KONFERENCJE

 

 

Światowy Dzień Inwalidy - ŚDI
TWK - Wrocław organizuje coroczne wojewódzkie konferencje na temat aktualnych problemów środowiska osób niepełnosprawnych w ramach obchodów Światowego Dnia Inwalidy (ŚDI).

 

Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka - ODRD
TWK-Wrocław od 1975 roku organizuje konferencje naukowe w ramach Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka. Celem Dnia jest przedstawianie problemów rehabilitacji młodzieży i dzieci niepełnosprawnych społeczeństwu, parlamentarzystom, administracji rządowej i samorządowej, placówkom naukowym oraz inspirowanie i inicjowanie działań rozwiązujących te problemy, a także włączenie rodziców do pełnej, świadomej, aktywnej współpracy.
Tematy Dni to problemy dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu (1975, 1979, 1981, 1996), niewidomych i z zaburzeniami widzenia (1976, 1985), z uszkodzonym narządem słuchu (1980), z upośledzeniami umysłowymi (1978, 1983), ze schorzeniami serca (1984), z mózgowym porażeniem dziecięcym (1986), chorych na cukrzycę (1987), z chorobą nowotworową (1988), z przewlekłą chorobą nerek (1989), autystycznych (1990), alergicznych (1991), z zaburzeniami mowy (1992), z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego (1994), z zespołem Downa (1995), z dysfunkcjami psychicznymi (1998) oraz profilaktyka i rehabilitacja uzależnień (1993), formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (1996), problemy barier rozwoju (1997), udział rodziny w kompleksowej rehabilitacji i życiu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (1999), zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u schyłku XX wieku (2000), cywilizacyjne zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u progu XXI wieku (2001), zespół wypalenia w przebiegu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym (2002), jakość życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (2003), wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się (2004), odpowiedzialność w obliczu niepełnosprawności (2005), problemy dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi – ADHD (2006), rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (2007), Zespół Downa – postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji (2008)), Perspektywy rozwoju młodzieży niepełnosprawnej (2009), dziecko przewlekle chore (2010), potencjał społeczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (2011),Medyczne, psychologiczne i społeczne problemy rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (2012), Znaczenie aktywności fizycznej w poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnością (2013), Rola aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia populacji dzieci i młodzieży (2014), Każde dziecko z niepełnosprawnością będzie dorosłym i seniorem (2015).

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych” – ARON

 

TWK-Wrocław wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Wojewódzkim Zrzeszeniem Sportowym Niepełnosprawnych „START” we Wrocławiu organizuje w cyklu dwuletnim międzynarodowe konferencje naukowe nt. rekreacji, turystyki i sportu osób niepełnosprawnych pn. „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych” – ARON (I Konferencja - Wrocław 24-25.10.2003, II Konferencja - Wrocław 2-3.12.2005, III Konferencja - Wrocław 7-8.12.2007, IV Konferencja - Wrocław 5-6.12.2008, V Konferencja - Wrocław 3-4.12.2010, VI Konferencja - Wrocław 30.11-1.12.2012, VII Konferencja - Wrocław 5-6.12.2014. Materiały z konferencji zostały opublikowane w formie książkowej.